Logopedie is het onderzoeken, analyseren en behandelen van problemen in de mondelinge, schriftelijke of non- verbale communicatie.

 

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden op het gebied van spraak, taal, stem en het gehoor aan. Daarnaast wordt een logopedist ingeschakeld als stemtherapeut of bij slikproblemen.

 

!NIEUW! TYP 10

Vanaf heden bieden wij ook Typ10-lessen aan.

Het doel is om te leren typen zonder na te denken waar de letters staan op het toetsenbord maar om het automatisch te doen.

In tegenstelling tot de klassieke typles wordt er bij typ10 niet aan de kinderen gevraagd om te presteren onder tijdsdruk. Tevens worden er meerdere leerkanalen tegelijkertijd ingeschakeld en wordt er bijzondere aandacht besteed aan het leervermogen van elke individueel kind.

Voor alle kinderen vanaf 9 jaar, ook voor kinderen met handvaardigheidsproblemen, dyslexie, ADD, ADHD, ASS, ...

 

Stemstoornissen (specialisatie)

Het meest gekende stemprobleem is heesheid. Heesheid ten gevolge van stembandknobbels treedt vaak op bij kinderen, maar ook bij beroepssprekers. De oorzaak van de stemproblemen kan organisch (bv. stembandverlamming, stembandknobbels) of functioneel (bv. veelvuldig stemmisbruik) zijn.

 

Hoorrevalidatie (specialisatie)

Kinderen met gehoorproblemen die schoollopen in het gewoon onderwijs, kunnen ook bij ons terecht voor hoorrevalidatie. Hierbij worden ze geholpen bij het opnieuw leren horen, begrijpen en interpreteren van geluiden en spraak, alsook bij het correct articuleren en het op een natuurlijke wijze (vb. met de juiste klemtonen) spreken.

 

Taalstoornissen bij kinderen

Indien de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt, dan spreken we van een primaire taalontwikkelingsstoornis. We merken dan problemen in de ontwikkeling van de taalvorm, taalinhoud en taalgebruik. Kinderen met een secundaire taalontwikkelingsstoornis, bv. ten gevolge van een mentale handicap, worden in revalidatiecentra of scholen voor bijzonder onderwijs verder geholpen.

 

Taalstoornissen bij volwassenen

Een afasie is een verworven taalstoornis (na een trauma of een CVA). De patiënt is zijn vermogen verloren om de gesproken/ geschreven taal te gebruiken of te begrijpen. Andere bijkomende stoornissen zijn verlammingen, motorische spraakstoornissen, geheugenproblemen en oriëntatieproblemen.

 

Articulatiestoornissen

Het gaat om problemen met de uitspraak van 1 klank (vb. lispelen) of meerdere klanken. Indien iemand een achterstand heeft in zijn spraakontwikkeling, spreken we van een vertraagde spraakontwikkeling.

 

Neurologische spraakstoornissen bij volwassenen

Bij aandoeningen van het zenuwstelsel is de spraak ook meestal gestoord. De spraak is moeilijk verstaanbaar omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. We geven oefeningen om de spraak en de andere mondfuncties te verbeteren. Er kan eventueel ook gezocht worden naar hulpmiddelen om de spraak te ondersteunen of te vervangen.

 

Afwijkend mondgedrag en slikstoornissen

Er is een verband tussen mondgewoonten en onze articulatie. Afwijkend mondgedrag, zoals mondademen, duimzuigen en infantiel slikken hebben vaak een spraakstoornis als resultaat. Er is eveneens een verband tussen gebitsafwijkingen en afwijkende mondgewoonten. Het komt vaker voor dat de logopedist afwijkende mondgewoonten en articulatie samen behandelt. De orthodontist behandelt dan de gebitsafwijking.

Slikstoornissen kunnen voorkomen ten gevolge van veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd vb. na een hersenletsel of ten gevolge van tongpersen.

 

Leerstoornissen

Dit betreft voornamelijk problemen bij lezen, schrijven en rekenen. Bij ernstige vormen spreken we respectievelijk van dyslexie, dysorthografie of dyscalculie. Ook binnen de leerproblemen kunnen we een onderscheid maken tussen primaire leerstoornissen en secundaire leerstoornissen. Soms kunnen leerstoornissen gepaard gaan met aandachts- en/of concentratieproblemen.

 

Stottertherapie

Aangezien we niet gespecialiseerd zijn in stottertherapie, raden we aan om hier te rade te gaan bij een stottertherapeute.